Δείκτης Δυσφορίας
+11h+1d2h+1d20h+2d11h+3d8h

*Αριθμητική Πρόγνωση Μοντέλου WRF στον Υπερυπολογιστή CyTera